Poradna


Zaměstnává agentura THS CZ jen studenty ?
Agentura THS CZ nabízí brigády nejen pro studenty, ale i pro absolventy, nezaměstnané i přivýdělek pro zaměstnané, maminky na mateřské i šikovné důchodce. Jinými slovy, nabízíme brigády téměř pro všechny zájemce. Bližší specifikace požadavků bývá uvedena v popisu pracovní pozice.
 

Jaké doklady potřebuji k registraci? Kolik se platí za registraci?
K registraci potřebujete platný občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a aktuální potvrzení o studiu na aktuální školní rok. Registrace v naší agentuře je bezplatná. K registraci je třeba vyplnit dotazník, který najdete u nás v agentuře nebo na našich webových stránkách. V případě podpisu smlouvy potřebujete platný občanský průkaz, případně průkaz pracovníka v potravinářství (tzv. potravinářský průkaz) nebo výpis z trestního rejstříku, pokud je na danou pozici vyžadován. Pokud jste student, tak potvrzení o studiu na aktuální školní rok. Registrace v naší agentuře je bezplatná.
 

Na jakou smlouvu budu zaměstnán?
V souladu s novým zákonem o zaměstnanosti, který platí od 1.10.2004 je s pracovníky uzavírána "dohoda o pracovní činnosti" případně "pracovní poměr na dobu určitou". To znamená, že za všechny zaměstnance odvádíme zdravotní a sociální pojištění.
 

Od kolika let u Vás můžu pracovat?
Minimální věková hranice je 16 let. Pro nezletilé je však nabídka prací omezená. Požadovaný věk je opět vždy uveden v detailu brigády.
 

Započítává se mi brigáda do požadované 12 měsíční praxe, potřebné pro získání podpory v nezaměstnanosti?
Započítává. Budete-li zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní poměr, tedy na smlouvy zakládající povinnost odvádět zdravotní a sociální pojištění, Vám bude každá taková brigáda přiznána jako praxe, která se započítává do potřebných 12 měsíců. V případě, že se jedná o brigádu na základě dohody o provedení práce, kde povinnost odvádět zdravotní a sociální pojištění není, nelze takovou brigádu do zmíněné povinné praxe započítat.
 

Co je zdravotní průkaz pro práci v potravinářství a proč je výhodné jej vlastnit?
Jedná se o průkaz, kterým dokladujete svou „zdravotní bezúhonnost“ a tedy možnost pracovat v provozech, kde můžete přijít do styku např. s potravinami, nejen výroba, supermarkety, sklady potravin, ale i další služby. Pokud jej tedy nevlastníte, může se stát, že se Vám u mnoha agentur zúží výběr brigád. Zdravotní průkaz pro práci v potravinářství Vám vystaví Váš obvodní lékař a zaplatíte za něj přibližně 300,- Kč. Jeho platnost je časově neomezená.
 

Jsou mzdy které uvádíte hrubého nebo čistého?
Všechny uváděné mzdy jsou hrubého. Na dohody konané mimo pracovní poměr (DPP , DPČ) se nevztahují ustanovení mzdových a platových předpisů, stejně tak ustanovení o různých příplatcích, např. za práci přesčas, za sobotu nebo neděli, za práci ve svátek či noční směny.
 

Může za mne vyzvednout výplatu někdo jiný?
Může. Musíte dotyčnému vystavit a podepsat plnou moc k vyzvednutí výplaty a dotyčný musí mít platný občanský průkaz.
 

Co je roční zúčtování daňových záloh?
Pokud měl poplatník v kalendářním roce příjem ze závislé činnosti (ze zaměstnání) pouze od jednoho zaměstnavatele nebo více zaměstnavatelů postupně za sebou, může požádat o roční zúčtování svého posledního zaměstnavatele u něhož měl podepsané Prohlášení. Žádost se podává do 15. února následujícího roku a je třeba k ní přiložit potvrzení o příjmech od všech ostatních zaměstnavatelů v kalendářním roce a doklady prokazující nárok na uplatnění nezdanitelných částek (např. potvrzení o studiu).
Z celkového příjmu se vypočítá celková daňová povinnost za kalendářní rok, odečtou se zaplacené měsíční zálohy a případný přeplatek se vrací (přeplatek může vzniknout vlivem kolísajícího příjmu v jednotlivých měsících nebo rozdílným zaokrouhlením).
Přeplatek na dani se vrací nejpozději ve výplatě za březen následujícího roku. Jestliže měl poplatník v kalendářním roce více zaměstnavatelů souběžně, případně měl kromě závislé činnosti ještě příjmy z podnikání nebo z pronájmu apod., podává si sám daňové přiznání.
 

Jsem pojištěn pro případný úraz na pracovišti?
Ano, jako náš zaměstnanec jste pojištěn ze zákona pro případný pracovní úraz.
 

Kdy mohu brigádu zrušit a co se stane pokud se na brigádu nedostavím?
Brigádu můžete zrušit telefonicky, minimálně dva pracovní dny před zahájením brigády. Pokud brigádu nezrušíte a nedostavíte se, postupujeme podle podmínek ve smlouvě, včetně požadavku na úhradu škody, kterou Vám strhneme při Vaší další výplatě. Pokud pokutu neuhradíte nebo pokud se opakovaně na brigádu bez omluvy nedostavíte, stáváte se pro naší společnost nežádoucí.


Mám nárok na dovolenou, když jsem zaměstnán na DPČ?
V případě, že jste zaměstnán na Dohodu o pracovní činnosti, Vám ze zákona nevzniká nárok na dovolenou. Výjimkou je, pokud je ve smlouvě výslovně sjednáno, že máte nárok na placené volno a za jakých podmínek.