Personalistika


TEMPORARY HELP

 

RECRUITMENT

 

OUTSOURCING                                          

 

OUTPLACEMENT

 

PORADENSTVÍ A PODPORA          

                     

PROCESNÍ A PERSONÁLNÍ AUDIT

 

EXECUTIVE SEARCH

 

TRY & HIRE

 

DEVELOPMENT CENTER

 

ASSESSMENT CENTER

 

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ               

 

OSOBNOSTNÍ TESTY A TESTY PŘEDPOKLADŮ

 

 


 

TEMPORARY HELP - neboli dočasná pomoc či dočasné přidělování pracovníků na dobu určitou, výpomoc při nárazových akcích, ale i dlouhodobá spolupráce všude tam, kde potřebujete. Vhodné i v době dovolených, v případě nemoci či mimořádných zakázek.

 

RECRUITMENT - vyhledání nového zaměstnance probíhá na základě vzájemné konzultace a stanovení Vašich potřeb a požadavků na profil kandidáta. Vybíráme z řad uchazečů z naší interní databáze, na základě cílené inzerce či s využitím našich kontaktů. Vám představíme pouze vybrané  kandidáty, kteří uspěli při výběru.

 

OUTSOURCING - komplexní personální zajištění chodu daného úseku Vaší společnosti. Případně převezmeme Vaše zaměstnance tak, že pro výkon práce Vašich bývalých, nyní našich zaměstnanců, se nic nemění a dál budou pracovat pod Vaším vedením na stejném pracovišti, pouze my budeme zaměstnavatel s veškerou agendou a povinnostmi s tím spojenými. V rámci outsourcingu pro Vás zajistíme provoz např.:

  • personálního oddělení,
  • recepce,
  • mzdové účtárny,
  • úseků obchodních a logistických řetězců,
  • skladů,
  • zpracování inventur
  • marketingové a propagační akce aj.

 

OUTPLACEMENT - podpora pro management podniku, který prochází různými typy změn spojených se snižováním počtu zaměstnanců. Součástí je vypracování vhodné strategie uvolňování zaměstnanců, příprava akčního plánu a harmonogramu reorganizace společně s přípravou a vyškolením vedoucích zaměstnanců pro vlastní realizaci.

 

PORADENSTVÍ & PODPORA - komplexní poradenské a konzultační služby spojené s řízením lidských zdrojů, tvorbou organizační struktury, volbou vhodné personální politiky a strategie, sledování výkonu a odměňování zaměstnanců, doporučení vzdělávání a dalšího rozvoje, budování firemní kultury a další pracovně právní poradenství.

 

PROCESNÍ A PERSONÁLNÍ AUDIT - Cílem této služby je zefektivnění vnitřních procesů a chodu společnosti. Základem je procesní a personální audit všech částí společnosti, výsledkem pak nejen zmapování současného stavu, včetně upřesnění slabých míst a rezerv, ale i návrh dalšího postupu, vedoucího k optimalizaci personálního obsazení či systémů řízení, dalšímu firemnímu vzdělávání apod.

 

EXECUTIVE SEARCH - speciální metoda vyhledání top manažerů a úzce specializovaných odborníků formou cíleného oslovení konkrétního vhodného zkušeného kandidáta, který je předem vytipován. O Vaší nabídce tak začnou uvažovat i Ti, kteří o změně svého uplatnění zatím nepřemýšleli. Za celý proces je zodpovědná naše agentura. Vaše společnost tak zůstane anonymní po celou dobu vyhledávání a Vaše pověst na pracovním trhu zůstane zachována.

 

TRY & HIRE - služba vhodná pro situace, kdy si nejste jisti, jaký přínos bude z nově vytvořené pozice, či váháte nad vhodností kandidáta. Umožníme Vám získat daného pracovníka, který vykonává Vámi požadované činnosti, ale zůstává naším zaměstnancem. Tím získáte čas na prověření a rozhodnutí o vhodnosti konkrétního kandidáta a tím snižujete rizika spojená s nesprávným výběrem. Do pracovního poměru pak přijímáte prověřené a zaškolené pracovníky.

 

DEVELOPMENT CENTER - diagnostika stávajících výkonů, posouzení potenciálu, rozvojové potřeby a možnosti pracovních týmů či konkrétních zaměstnanců. Účastníci jsou posuzováni prostřednictvím psychodiagnostických metod a dalších technik za účasti několika hodnotitelů. Cílem je jejich uvědomění si vlastních silných a slabých stránek. Výsledkem je pak sestavení konkrétního rozvojového a vzdělávacího plánu.

 

ASSESSMENT CENTER - vhodná metoda pro výběrová řízení na určité pracovní pozice, zvláště středního a vyššího managementu, během které je větší počet kandidátů posuzován větším počtem hodnotitelů podle různých kritérií. Vyhodnocením většího počtu zadávaných úloh, modelových simulací, řešení projektů či praktických úkolů, psychodiagnostických testů a rozhovorů, přispívá metoda k objektivitě výběrového procesu a zjištění, zda uchazeč má požadované dovednosti a schopnosti na danou pozici.

 

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - vyhodnotíme individuální připravenost a potřeby zaměstnanců i týmů pro plnění pracovních úkolů a schopnost realizovat Vaše rozvojové programy. Zpracujeme analýzu současného stavu a navrhneme programy odborné přípravy a jejich formy. Specializujeme se především na oblasti komunikace a manažerských, obchodních, marketingových a ekonomických znalostí a dovedností.

 

OSOBNOSTNÍ TESTY A TESTY PŘEDPOKLADŮ - dalším významným nástrojem v oblasti náboru zaměstnanců či řízení a motivaci pracovních týmů je možnost psychologického testování. Způsob a použité hodnotící psychodiagnostické metody testování kandidátů či zaměstnanců umožňují přesné výstupy, především v oblastech morální složka osobnosti a charisma; výkonové předpoklady, obchodní schopnosti a dovednosti; styly myšlení, kreativita a koncentrace; psychická stabilita, temperament a sebekontrola; interpersonální vlastnosti a dovednosti; motivace; omezení výkonu - limity a rizika. Součástí hodnocení je i upozornění na případné rezervy či hrozby a doporučení dalšího rozvoje.