Ekonomické poradenství


EKONOMIKA A FINANCE                               

 

FIREMNÍ STRATEGIE A ROZVOJ   

 

MARKETING

 

LIDSKÉ ZDROJE

 

SYSTÉMY ŘÍZENÍ

 

TECHNOLOGIE A VÝROBA

 

 


  

Ekonomické firemní poradenství, zaměřené především na systémové snižování nákladů, zvyšování efektivnosti, výkonnosti, konkurenceschopnosti a ziskovosti podniku, s důrazem na udržitelný rozvoj a růst.

Naši konzultanti poskytují služby klientům na celém území České i Slovenské republiky.

 


  

EKONOMIKA A FINANCE

 • Racionalizace cash-flow 
 • Zajištění žádoucí a potřebné úrovně likvidity firemních zdrojů
 • Efektivní a rentabilní používání finančních prostředků
 • Vymezení a respektování přiměřené míry rizika
 • Zajištění finančních prostředků na rozvoj firmy
 • Aplikace komplexního spektra dluhového financování
 • Formulace cílů firemní cenové politiky
 • Akcentace zvyšování ziskovosti prostřednictvím růstu produktivity práce a snižování fixních a variabilních nákladů
 • Participace na stanovení parametrů krizového managementu a postupech revitalizace podniku 
 
FIREMNÍ STRATEGIE A ROZVOJ
 • Formulace firemních cílů
 • Definování podnikové vize a možnosti strategického rozvoje
 • Navrhování, zavádění a vyhodnocování systémů strategického řízení a plánování
 • Zhodnocení podnikatelského záměru a plánu, včetně prospekce možností financování, či případného investičního partnerství

MARKETING
 • Objektivizace role marketingových procesů v podnikové praxi
 • Analýza dodavatelsko – odběratelských vztahů, tržních možností a zahraničně obchodních aktivit
 • Analýza životního cyklus výrobku či služby
 • Optimalizace procesů CRM
 
LIDSKÉ ZDROJE
 • Optimalizace organizační struktury a optimalizace vnitropodnikových procesů
 • Zvýšení produktivity práce a efektivnější využití pracovní doby, vytížení pracovníků a využití jejich potenciálu
 • Zavedení systému hodnocení zaměstnanců, odměňování, motivačního a benefičního systému
 • Nastavení systému firemní kultury
 
SYSTÉMY ŘÍZENÍ
 • Zavedení a garance udržování QMS, EMS, OHAS ISMS
 • Certifikace kvality, bezpečnosti a bezpečnost dat, ISO
 • Analýza a návrh konkrétních opatření v rámci aplikovaných systémům řízení procesů, včetně jejich redesignu
 • Prohloubení funkčního a efektivního organizačního uspořádání podniku – řídící procesy, organizační struktura
 
TECHNOLOGIE A VÝROBA
 • Optimalizace využívání materiálu a výrobních prostředků
 • Vyhodnocení vhodnosti a efektivity informačního systému klienta
 • Přizpůsobení výrobních a technologických procesů potřebám zákazníků
 • Implementace výsledků výzkumu a vývoje do inovačních procesů podniku